Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna
Elektroniczna skrzynka podawcza
Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów
Kapitał ludzki
Unia Europejska

OPS

Sekcja Świadczenia Usług Opiekuńczych

Clipboard01.jpg

Gmina Jędrzejów poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie jest realizatorem programów Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierowanych dla osób starszych i niepełnosprawnych. Są to:

- Program „Opieka 75 +”

Głównym celem programu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób samotnych w wieku 75 lat i więcej.

W ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje następujące programy:

-Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych – edycja 2019”

Program ma na celu zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku do 75 lat, a także dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

- Program „Opieka wytchnieniowa”                                                                            

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych przez umożliwienie im uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej.

Odbiorcami programu „Opieka wytchnieniowa” są osoby sprawujące bezpośrednią opiekę nad: dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności (łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji) oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

-„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020”

Głównym celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności, funkcjonowaniu w życiu społecznym oraz wspomaganie osób niepełnosprawnych w podejmowania wszelkich aktywności. Korzystanie z usług asystenta umożliwi osobom niepełnosprawnym prowadzenie bardziej aktywnego i samodzielnego trybu życia.

Odbiorcami programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” są osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

  1. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.);
  2. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
  3. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału osoby niepełnosprawnej przy ich realizacji;
  4. załatwianiu spraw urzędowych;
  5. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  6. wyjściach do muzeum, teatru, kina, galerii sztuki, wystawy itp.

Limit godzin usług asystenta przepadających na jednego uczestnika Programu wynosi nie więcej niż     30 godzin miesięcznie.

 

Usługi opiekuńcze

Sekcja świadczeń usług opiekuńczych

      Znaczny obszar działalności Ośrodka stanowią usługi opiekuńcze, które są obowiązkowym zadaniem własnym gminy. Jest to forma pomocy dla osób samotnych, które ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność wymagają pomocy osób drugich w podstawowych czynnościach życia codziennego, tj.  zakupy, pomoc w czynnościach pielęgnacyjno-higienicznych, zabezpieczenie posiłków, załatwianie spraw osobistych, pomoc w utrzymaniu czystości w mieszkaniu. Usługi te realizowane są  również  wobec tych osób, którym rodzina nie jest w stanie zapewnić opieki  ze względu na pracę zawodową bądź  mieszkanie w innym mieście.                                  
Usługi  opiekuńcze przyznawane  są na  podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu  wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego

Ośrodek Pomocy Społecznej
Miasta i Gminy Jędrzejów
ul. 11 listopada 113b
28-300 Jędrzejów
NIP: 656-125-83-83

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów

 

Mapa