Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna
Elektroniczna skrzynka podawcza
Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów
Kapitał ludzki
Unia Europejska

OPS

Karta Dużej Rodziny w formie dokumentu elektronicznego

Z dniem 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny uzyskała nową formę dokumentu elektronicznego. W związku z tym informujemy o możliwości wnioskowania o darmową Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej oraz darmowego domówienia Karty elektronicznej w przypadku, gdy wniosek o Kartę tradycyjną był złożony przed 1 stycznia 2018 r.

Karta Dużej Rodziny

Przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

Prawo do posiadania Karty przysługuje także dzieciom:

- w wieku do ukończenia 18 roku życia,

- w wieku do ukończenia 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,

- bez ograniczeń wiekowych dla dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Lista miejsc i wysokość zniżek jest aktualizowana na bieżąco, dostępna na stronie: rodzina.gov.pl.

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się w szczególności:

1) w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

2) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

3) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

4) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo
w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. 

W przypadku cudzoziemca mającego miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku
z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017r. poz. 2206), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składając wniosek, poza ww. dokumentami, okazuje dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wzór wniosku
https://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/Wniosek_o_przyznanie_Karty_Du%C5%BCej_Rodziny_lub_wydanie_duplikatu.pdf

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j.Dz. U. z 2017r. poz. 1832 z późn.zm.).

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku p przyznanie Karty Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017r. poz.1454 ze zmianami).

Kodeks Postępowania Administracyjnego – Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz.U.z 2018r. poz.2096 z późn.zm.).

Ośrodek Pomocy Społecznej
Miasta i Gminy Jędrzejów
ul. 11 listopada 113b
28-300 Jędrzejów
NIP: 656-125-83-83

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów

 

Mapa