Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna
Elektroniczna skrzynka podawcza
Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów
Kapitał ludzki
Unia Europejska

OPS

Czyste powietrze

cluEv3mqbK9lVnmnqqjWnieb1.png

rodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie informuje, że wydaje zaświadczenia o dochodach dla osób zainteresowanych składaniem wniosków w ramach drugiej części Programu “Czyste Powietrze”.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Gospodarstwo domowe tworzą:

•    osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
•    osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

  • przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
  • imię i nazwisko;
  • numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  • adres, miejsca zamieszkania;
  • adres poczty elektronicznej wnioskodawcy lub numer telefonu wnioskodawcy, o ile je posiada.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

W zaświadczeniu podaje się wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wskazuje się, czy dochód ten dotyczy członka gospodarstwa domowego jednoosobowego czy gospodarstwa domowego wieloosobowego.

Żądanie wydania zaświadczenia należy składać tylko i wyłącznie na oficjalnym wzorze.


Druk wniosku można też pobrać w siedzibie świadczeń rodzinnych przy ul. Reymonta 12.

Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć:

- osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie ul. Reymonta 12
- za pośrednictwem poczty na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy
w Jędrzejowie ul. 11 Listopada 113b
- elektronicznie za pośrednictwem e-puap.

Informacje o programie dostępne są również na Portalu Beneficjenta WFOŚiGW
w Kielcach:

https://portalbeneficjenta.wfos.com.pl/o-programie

 

Pobierz wszystkie załączniki

_____________________________________________________________________________

Dobry start (300+) Świadczenie Wychowawcze (500+) - wnioski papierowe

informator wnioski papierowe

Dobry start (300+) - ulotka

Dobry start (300+)

RZĄDOWY PROGRAM DOBRY START

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018r. poz.1061).

Kodeks Postępowania Administracyjnego – Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. ( t.j.Dz.U. z 2017r. poz.1257 z późn.zm.).

Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia na każde dziecko rozpoczynające rok szkolny. Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.
Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. (świadczenie otrzymają również dzieci, które odpowiednio 20 i 24 rok życia ukończyły w miesiącach poprzedzających miesiąc rozpoczęcia roku szkolnego w danym roku kalendarzowym).
Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Ważne!

  • Świadczenie „Dobry Start” przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole  (a szkoła  w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno- -wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

 Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).

 Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada. 

 W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Więcej informacji : www.mrpips.gov.pl/DobryStart

Wzór wniosku dostępny:

https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/wzor-wniosku-o-swiadczenie

Powiadomienia w sprawie ustalenia prawa do świadczenia będą wysyłane z e-maila:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Świadczenia Rodzinne

Siedziba: ul. Reymonta 12, 28-300 Jędrzejów - tel. 41 386 17 83 lub 788 667 943

Godz. urzędowania: 7.30-15.30

I. Formy pomocy: 
1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. 
2. Świadczenia opiekuńcze, w tym : zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy i świadczenie pielęgnacyjne .
3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

 

II. Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2013r. poz. 1456 z późn.zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. poz.3).

Kodeks Postępowania Administracyjnego – Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz.U.z 2013r. poz.267).

III. Osoby uprawnione: 
Świadczenia rodzinne przysługują: obywatelom polskim, cudzoziemcom: - do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, - jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym, - przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Świadczenia rodzinne przysługują w/w osobom pod warunkiem, że zamieszkują na terenie RP przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek małżonków, jednego z małżonków, rodziców, jednego z rodziców, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, osoby uczącej się, pełnoletniej osoby niepełnosprawnej, a także osób, na których, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ciąży obowiązek alimentacyjny.

Ośrodek Pomocy Społecznej
Miasta i Gminy Jędrzejów
ul. 11 listopada 113b
28-300 Jędrzejów
NIP: 656-125-83-83

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów

 

Mapa