Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna
Elektroniczna skrzynka podawcza
Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów
Kapitał ludzki
Unia Europejska

OPS

Świadczenie wychowawcze (500+) - 2019/2020 - punkty przyjowania / wydawania wniosków

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres świadczeniowy 2019/2021 oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” w formie papierowej przyjmowane będą od miesiąca sierpnia br.

 

Druki wniosków będzie można pobrać:

1) w siedzibie Sekcji Świadczeń Rodzinnych przy ul. Reymonta 12 ( w budynku,   w którym mieści się Urząd Stanu Cywilnego),

2) w Ośrodku Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie (punkt informacyjny),

3) w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie (punkt informacyjny).

Przyjmowanie wniosków:

1) W siedzibie Sekcji Świadczeń Rodzinnych przy ul. Reymonta 12 (w budynku, w którym mieści się Urząd Stanu Cywilnego),

2) W budynku Urzędu Miasta i Gminy Jędrzejów w punkcie informacyjnym

 

W miesiącu sierpniu czas pracy Sekcji Świadczeń Rodzinnych zostanie wydłużony w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca do godziny 16.45.

Jeden wniosek na wszystkie dzieci.

Jeden wniosek na wszystkie dzieci.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane do 30 września 2019 roku świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, składają od 1 lipca 2019 roku jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. Na podstawie takiego wniosku od 1 lipca zostanie im przyznane prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają świadczenia wychowawczego), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do końca września.).

Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wydłuża do 31 maja 2021 roku pierwszy okres na jaki zostanie przyznane świadczenie wychowawcze na nowych zasadach.


Oznacza to, że rodzice nie będą składać ponownie wniosków o świadczenie wychowawcze w 2020 roku.

Świadczenie wychowawcze (500+) - 2019/2020

ŚWIADCZENIE   WYCHOWAWCZE

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018r. poz. 2134 z późn.zm.)

Kodeks Postępowania Administracyjnego – Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz.U. z 2018r. poz.2096 z późn.zm.).

 

Prawo do tego świadczenia przysługuje:

-          obywatelom polskim,

-     cudzoziemcom, do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym; przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r o cudzoziemcach (Dz.U. z 2018r.poz.2094 z późn.zm.), jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; posiadającym kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.

Cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139a ust. 1 lub art. 139o ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; lubw związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa na warunkach określonych w art. 139n ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na okres nieprzekraczający dziewięciu miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Cudzoziemcom  przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiejna podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 151 lub art. 151b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; na podstawie wizy krajowej w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych; w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

 

- matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo

   ojca, z zastrzeżeniem art.5 ust. 2a ustawy, albo

- opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na

   utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo

- opiekunowi prawnemu dziecka, albo

- dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje osobom, o których mowa wyżej, w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko, świadczenie przysługujewszystkim dzieciom do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

- dziecko pozostaje w związku małżeńskim,

- dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub

         pieczy zastępczej,

- pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne

   dziecko,

-członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym

charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji

systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe

o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Ważne !

Warto pamiętać, że aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na nowych zasadach od początku ich obowiązywania, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019r. do 30 września 2019 r. Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku.

 

Informacja o przyznaniu świadczenia wychowawczego będzie przekazana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej.

W przypadku gdy wnioskodawca nie wskaże adresu poczty elektronicznej, będzie miał możliwość odebrania informacji w tutejszym organie.

Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można złożyć:

1) w siedzibie Sekcji Świadczeń Rodzinnych przy ul. Reymonta 12 ( w budynku,

   w którym mieści się Urząd Stanu Cywilnego),

2) w budynku Urzędu Miasta i Gminy Jędrzejów w punkcie informacyjnym

3) w postaci elektronicznej za pomocą:

- Portalu Empatia, prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

- Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS),

- bankowości elektronicznej.

Więcej informacji : https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus

Gmina Jędrzejów podsumowuje PROGRAM RODZINA 500+

Gmina Jędrzejów podsumowuje PROGRAM RODZINA 500+

6 kwietnia 2018r. w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach
odbyła się konferencja podsumowująca 2-letni okres funkcjonowania Programu Rodzina 500+ .
Gospodarzem spotkania była Pani Agata Wojtyszek Wojewoda Świętokrzyski.
Na zaproszenie Pani Wojewody przybyli przedstawiciele samorządów – wójtowie, burmistrzowie, starostowie oraz pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej bezpośrednio realizujących Ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
Szczególnymi gośćmi konferencji byli sami beneficjenci Programu Rodzina 500+ -
-
rodziny z dziećmi. Nasza gmina była licznie reprezentowana przez: Burmistrza Miasta Jędrzejowa, przedstawicieli Ośrodka Pomocy Społecznej oraz rodzinę wielodzietną z terenu gminy.

Podczas spotkania odbyła się debata na temat oceny Programu, omawiano wpływ świadczenia wychowawczego 500+ na życie rodzin w województwie i w poszczególnych gminach. Ocenę Programu w naszej gminie przedstawił Burmistrz Jędrzejowa Pan Marcin Piszczek. Padło wiele pozytywów Programu. Spotkanie odbywało się w luźnej, przyjaznej dzieciom atmosferze – dzieci przebywały przez cały czas na sali w przygotowanym kąciku zabaw a także w nieskrępowany sposób przemieszczały się wśród prelegentów i gości.
OTO kilka zdjęć z tej konferencji.

IMG 20180406 113016m

IMG 20180406 102738m

IMG 20180406 110549m

IMG 20180406 120539m

IMG 20180406 110559m

Ośrodek Pomocy Społecznej
Miasta i Gminy Jędrzejów
ul. 11 listopada 113b
28-300 Jędrzejów
NIP: 656-125-83-83

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów

 

Mapa