Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna
Elektroniczna skrzynka podawcza
Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów
Kapitał ludzki
Unia Europejska

OPS

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Od 1 stycznia 2017r. z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzi „Za życiem" (Dz.U.
z 2016r. poz. 1860).
Jednorazowe świadczenie przysługuje matce, ojcu , a także opiekunowi prawnemu albo faktycznemu dziecka bez względu na osiągane dochody.
Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.
Do wniosku należy dołączyć:
- zaświadczenie lekarskie, potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażająca życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie wystawia lekarz, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarz, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty
w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii,
- zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży
do dnia porodu ( nie dotyczy opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego i osoby, która przysposobiła dziecko).

Wzór wniosku został określony w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie wzoru wniosku o jednorazowe świadczenie
z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (Dz.U. z 2016r. poz. 2234).

Link do rozporządzenia

Ośrodek Pomocy Społecznej
Miasta i Gminy Jędrzejów
ul. 11 listopada 113b
28-300 Jędrzejów
NIP: 656-125-83-83

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów

 

Mapa