Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna
Elektroniczna skrzynka podawcza
Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów
Kapitał ludzki
Unia Europejska

OPS

Dodatki energetyczne

Dodatek energetyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 2013 roku o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017, poz. 180) przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

Za odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej uważa się osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2. ust. 1. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 180 z późn. zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, w drodze obwieszczenia Ministra Energii z dnia 10 kwietnia 2020 r, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy (Monitor Polski z dnia 21 kwietnia 2020 r. poz. 374).

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 1.05.2020 r. do 30.04.2021 r. wynosi odpowiednio:

-      dla gospodarstwa jednoosobowego - 10,94 zł miesięcznie,

-      dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób - 15,19 zł miesięcznie,

-    dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,23 zł miesięcznie.

Osoba starająca się o przyznanie dodatku mieszkaniowego obowiązana jest złożyć:

-        wniosek o przyznanie dodatku energetycznego,

-        kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

 

 

 

WNIOSEK DO POBRANIA

Ośrodek Pomocy Społecznej
Miasta i Gminy Jędrzejów
ul. 11 listopada 113b
28-300 Jędrzejów
NIP: 656-125-83-83

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów

 

Mapa