Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna
Elektroniczna skrzynka podawcza
Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów
Kapitał ludzki
Unia Europejska

OPS

Dodatki mieszkaniowe

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2019r poz. 2133);

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r.  w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r Nr 156, poz. 1817 z późniejszymi zmianami).


Kto może ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego:

Zgodnie z art.2 wyżej cytowanej ustawy o dodatek mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego tj.:

 • najemcy oraz podnajemcy lokali mieszkalnych,
 • członkowie spółdzielni mieszkaniowych zamieszkujący na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
 • osoby zajmujące lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność    i właściciele lokali mieszkalnych,
 • inne osoby posiadające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego      i ponoszące wydatki związane z jego zajmowaniem,
 • osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekujące na przysługujący im lokal socjalny lub zamienny.

Kryteria i warunki przyznawania dodatku mieszkaniowego:

Jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku                    o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Wnioskodawca nie traci uprawnień do dodatku mieszkaniowego, jeżeli przekroczenie dochodu nie jest wyższe od kwoty przyznanego dodatku mieszkaniowego.

Osoby zajmujące lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej nie przekraczającej normatywnej powierzchni o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Powierzchnię normatywną zwiększa się o 15 m², jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania             w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa jesy w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnonsprawnych (Dz.U. nr 123, poz.776 z późn. zmianami).

Powierzchnia lokalu lub budynku mieszkalnego:

Ilość osób w gospodarstwie domowym

Powierzchnia normatywna

Powiększona o 30%

Powiększona o 50%

1

35,00 m²

45,50 m²

52,50 m²

2

40,00 m²

52,00 m²

60,00 m²

3

45,00 m²

58,50 m²

67,50 m²

4

55,00 m²

71,50 m²

82,50 m²

5

65,00 m²

84,50 m²

97,50 m²

6

70,00 m²

91,00 m²

105,00 m²

W razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej ilości osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m².

 

 

 

Wymagane dokumenty

przy składaniu wniosku o przyznanie

dodatku mieszkaniowego.

 1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (wypełniony i potwierdzony u Zarządcy budynku) – oryginał wniosku.
 2. Tytuł prawny (oryginał) do zajmowanego lokalu (kserokopia)

–                    umowa najmu

–                    przydział

–                    akt notarialny

–                    umowa darowizny

 1. Wydruk czynszu (oryginał)- aktualnie obowiązujący wydruk, tj. z miesiąca, w którym składany jest wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
 2. Rachunek za energię elektryczną (wszyscy, których mieszkania nie są wyposażone w instalacje: centralnego ogrzewania, centralnie ciepłej wody, gazu przewodowego).
 3. Dokumenty potwierdzające rozliczenia: zimnej wody, kanalizacji, wywozu śmieci.
 4. Dochody uzyskane w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym składany jest wniosek:

–                    osoby pracujące na podstawie umowy o pracę – zaświadczenie z zakładu pracy o uzyskanym przychodzi pomniejszony o składki zus i koszty uzyskania przychodu;

–                    osoby prowadzące działalność gospodarczą – oświadczenie, w którym zawarty jest rodzaj prowadzonej działalność gospodarczej oraz dochód do opodatkowania;

–                    osoby pobierające świadczenia typu: emerytura, renta – decyzja o ostatniej waloryzacji oraz 3 przekazy pocztowe lub stosowne zaświadczenie z ZUS;

–                    osoby pobierające zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji   z zatrudnienia – stosowne zaświadczenie wraz z odprowadzonymi składkami na ubezpieczenie zdrowotne z Ośrodków Pomocy Społecznej;

–                    osoby pobierające alimenty – wyrok sądowy o ich przyznaniu, przekazy pocztowe lub wyciągi z konta bankowego. W przypadku alimentów płaconych dobrowolnie składane jest oświadczenie przez pobierającego w obecności pracownika przyjmującego wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego;

–                    osoby uczące się w szkołach wyższych – zaświadczenie o pobieraniu lub nie pobieraniu stypendium (naukowe, socjalne, unijne lub inne) oraz systemie nauczania. Osoby uczące się w systemie zaocznym lub wieczorowym ponadto składają oświadczenie w obecności pracownika przyjmującego wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego;

–                    osoby pobierające świadczenia z OPS – stosowana decyzja o ich przyznaniu;

–                    osoby pobierające świadczenia z PCPR – stosowne zaświadczenie o ich pobieraniu;

–                    osoby przebywające w zakładzie karnym – stosowne zaświadczenie o okresie odbywania kary oraz wysokości dochodu tam uzyskiwanego;

–                    osoby, które opuściły zakład karny – stosowne zaświadczenie o okresie odbywania kary oraz wysokości dochodu tam uzyskiwanego;

–                    osoby uzyskujące dochód z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego – zaświadczenie z gminy właściwej dla położenia gospodarstwa o jego wielkości (w ha przeliczeniowych);

 

–                    zaświadczenia z urzędu skarbowego o nadpłacie podatku dochodowego za rok poprzedni.

 

 

Jednocześnie informujemy, iż w trakcie przyjmowania wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego mogą pojawić się nowe okoliczności, które wymagały będą dostarczenia stosownego zaświadczenia lub złożenia w obecności pracownika przyjmującego wniosek stosownego oświadczenia.

Tryb załatwienia sprawy:

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6-ciu miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku, w drodze decyzji administracyjnej, wydanej w ciągu 30 dni licząc od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach (Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce) w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

Wysokość świadczeń ZUS obowiązujące od 1 marca 2019r.:

Lp.

Wysokość najniższej emerytury

Kwota

 

Najniższa emerytura 100%

1200,00

Najniższa emerytura 125%

1500,00

Najniższa emerytura 150%

1800,00

Najniższa emerytura 175%

2100,00

Najniższa emerytura 2%

24,00

 

WNIOSEK DO POBRANIA

Ośrodek Pomocy Społecznej
Miasta i Gminy Jędrzejów
ul. 11 listopada 113b
28-300 Jędrzejów
NIP: 656-125-83-83

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów

 

Mapa