Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna
Elektroniczna skrzynka podawcza
Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów
Kapitał ludzki
Unia Europejska

OPS

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Poradnictwo rodzinne - jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych. Wielokierunkową działalność w zakresie pomocy rodzinie objętej kryzysem (w tym sytuacje rozwodowe, doświadczanie przemocy w rodzinie).
•    Wsparcie rodziny w realizacji jej zadań psychospołecznych.
•    Wzmacnianie rodziny poprzez poprawę jakości więzi małżeńskich i rodzicielskich.
•    Stymulowanie do podejmowania zadań i ról rodzinnych (małżonek, rodzic, dziecko).
•    Praca nad usprawnianiem komunikacji w rodzinie.

Poradnictwo prawne - Udzielanie porad z zakresu kodeksu rodzinnego, opiekuńczego, cywilnego, kodeksu prawa administracyjnego i postępowania karnego. Redagowanie pism procesowych.

Poradnictwo socjalne -  pomoc finansowa
- pomoc w naturze w tym posiłki w szkole
- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
- pomoc w gromadzeniu dokumentacji
- monitorowanie sytuacji rodziny
- poradnictwo socjalne
- rozmowa motywująco – wspierająca
- rozmowa interwencyjna
- wsparcie psychiczne
- skierowanie na poradnictwo psychologiczne
- skierowanie na poradnictwo rodzinne
- skierowanie na poradnictwo prawne
- skierowanie na grupę wsparcia
- skierowanie do programu korekcyjno – edukacyjnego
- skierowanie na indywidualne konsultacje dla sprawców
- wskazanie miejsc w których rodzina może uzyskać wsparcie (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień, Poradnia Odwykowa)
- skierowanie do ośrodka wsparcia
- ustalenie planu bezpieczeństwa
- skierowanie do lekarza po wydanie „Zaświadczenia”

Psychoterapia indywidualna i grupowa-
Psychoterapia indywidualna to oddziaływanie psychologiczne mające na celu pomoc w zmianie sposobu myślenia, przeżywania emocji i zachowania. Podczas sesji terapeutycznych służymy wsparciem w trudnych momentach życiowych i pomagamy konstruktywnie radzić sobie z doświadczanymi trudnościami.
Psychoterapia grupowa to działania psychologiczne mające na celu zmianę i rozwój świadomości, w których czynnikiem terapeutycznym są zjawiska zachodzące w grupie. Mimo że podstawowym narzędziem pracy jest grupa, celem psychoterapii grupowej jest zawsze pomoc indywidualnemu pacjentowi.

Grupa wsparcia - Grupa ta jest skierowana do osób które doświadczają różnych form przemocy. Jest to miejsce dla osób których życiem zawładnął lęk, chaos i poczucie bezradności, które nie wiedzą jak poradzić sobie z przemocą jakiej doznają. Miejsce dla osób które chcą odzyskać osobistą godność, zmienić swoje życie, uwierzyć we własne siły, wyjść z izolacji, dać sobie pomóc. W grupie jest możliwość poznać osoby które borykają się z podobnymi problemami.

Szkoła dla rodziców Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami. Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Jędrzejowie

 1. Beata Chabior –  Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie.
 2. Jolanta Sajdak  - Gimnazjum Nr 2 w Jędrzejowie.
 3. Bożena Adamczyk – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Jędrzejowie.
 4. Janina Kwas - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jędrzejowie.
 5. O. Cist. Marek Żychowski – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jędrzejowie.
 6. Agnieszka Jastrzębska – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jędrzejowie.
 7. Agnieszka Stradomska – Michalska – Szkoła Podstawowa w Łysakowie.
 8. Urszula Abramowicz – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie.
 9. Grażyna Szot – Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie.
10. Sylwia Michno – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie.
11. Anna Łata – Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie.
12. Piotr Nowak - Komenda Powiatowa Policji w Jedrzejowie.
13. Łukasz Zalewski - Prokuratura Rejonowa w Jędrzejowie.

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego
integrowanie i koordynowanie działań  podmiotów tworzących Zespół oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy, w szczególności poprzez:
•    diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
•    inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
•    rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
•    inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
Zadania grup roboczych
•    - rozpoznanie i diagnozowanie sytuacji w konkretnej rodzinie
•    - uzgadnianie celów z innymi służbami i z członkami rodziny, której sprawami się zajmuje
•    - wypracowanie strategii działań interwencyjnych, terapeutycznych i pomocy w kryzysie                               
•    - rozdzielanie i realizowanie zadań zgodnie z kompetencjami
•    - monitorowanie i analiza efektów pracy własnej i innych członków grupy oraz ewentualne modyfikowanie strategii
•    - podejmowanie decyzji o zakończeniu działań grupy

Ośrodek Pomocy Społecznej
Miasta i Gminy Jędrzejów
ul. 11 listopada 113b
28-300 Jędrzejów
NIP: 656-125-83-83

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów

 

Mapa