Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna
Elektroniczna skrzynka podawcza
Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów
Kapitał ludzki
Unia Europejska

OPS

Większe umiejętności, lepsze jutro

10.03.2015

Miło nam poinformować Państwa,

iż od marca do sierpnia 2015r. Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie
będzie realizować projekt „Większe umiejętności, lepsze jutro”
w ramach Poddziałania 7.1.1 współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Zaplanowane działania obejmują:

- doradztwo zawodowe  i psychologiczne w formie grupowej i indywidualnej

- kursy/szkolenia zawodowe zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami
uczestników projektu oraz potrzebami lokalnego rynku pracy

- trzymiesięczne staże zawodowe

- zajęcia integracyjne dla uczestników projektu i ich rodzin

Projekt jest skierowany do 14 osób,
które potrzebują kompleksowego wsparcia, aby wejść/powrócić na rynek pracy.

Rekrutacji uczestników projektu
dokonano spośród osób korzystających z różnych form wsparcia tutejszego Ośrodka. 

 


 

 19.12.2014

„Większe umiejętności, lepsze jutro” - podsumowanie projektu

Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie w bieżącym roku po raz siódmy realizował projekt systemowy „Większe umiejętności lepsze jutro” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VII Promocja integracji społecznej.  Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji.  Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez  ośrodki pomocy społecznej.
W tegorocznej edycji udział wzięło 36 osób bezrobotnych, w wieku aktywności zawodowej, nieposiadających kwalifikacji zawodowych, korzystających z pomocy społecznej z terenu miasta i gminy Jędrzejów.
Projekt realizowany był przy pomocy instrumentów aktywnej integracji w oparciu o kontrakty socjalne zawierane pomiędzy  pracownikami socjalnymi a uczestnikami projektu. Zakładał  indywidualne podejście do każdego z uczestników a także umożliwiał podejmowanie zmian na wielu płaszczyznach tj. w życiu zawodowym, osobistym i rodzinnym.
W ramach projektu uczestnicy brali udział w warsztatach z zakresu doradztwa zawodowego, umiejętności interpersonalnych i społecznych,  indywidualnych konsultacjach z doradcą zawodowym i prawnikiem, psychoedukacji , psychoterapii indywidualnej i grupowej,  wyjazdowych spotkaniach integracyjnych oraz  warsztatach o tematyce życia rodzinnego.  
Uczestnicy projektu mieli możliwość ukończenia kursów zawodowych zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. W ramach projektu  22 osoby odbyły staże, które były doskonałym sposobem skonfrontowanie zdobytej wiedzy teoretycznej z praktyką. Realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy  w Jędrzejowie projekt „Większe umiejętności, lepsze jutro” został wyróżniony jako dobra praktyka POKL i umieszczony w Biuletynie podsumowującym projekt systemowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie w 2015r. proszone są o zgłoszenie się osobiście  do siedziby  Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie ul. 11 Listopada 113b lub  kontakt telefoniczny pod numerem  41 386 18 28.


 

Artykuł współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

17.12.2014
„Przyszedł czas podsumowań”

Realizacja  tegorocznej edycji  projektu systemowego „Większe umiejętności lepsze jutro”  w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Jędrzejowie w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej,  Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej dobiegła końca.  
Głównym celem projektu było przeciwdziałanie i zapobieganie wykluczeniu społecznemu wśród           bezrobotnych i biernych zawodowo klientów pomocy społecznej z terenu miasta i gminy Jędrzejów.
Uczestnicy projektu skorzystali z szeregu atrakcyjnych zajęć, o których pisaliśmy już na łamach „Gazety Jędrzejowskiej”.  Ostatnim zaplanowanym warsztatem było spotkanie integracyjne uczestników projektu i ich rodzin „Idzie zima”. Zajęcia zorganizowane zostały w Kompleksie  Rekreacyjnym "Sielsko na Wygodzie". Miały one na celu pogłębienie relacji wewnątrzrodzinnych, pobudzenie do zmiany a także dobrą zabawę w przyjaznej atmosferze.
W dniu  15 grudnia bieżącego roku  w Centrum Kultury w Jędrzejowie odbyło się spotkanie  podsumowujące projekt, na które zaproszono wielu znamienitych gości: przedstawicieli urzędów  oraz przedsiębiorców działających na lokalnym rynku pracy. W trakcie spotkania uczestnicy wyrazili swoje zadowolenie z udziału w projekcie i wszystkich skierowanych do nich działań.  Wszyscy zaproszeni goście oraz uczestnicy otrzymali materiały promocyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy  w Jędrzejowie projekt „Większe umiejętności, lepsze jutro” został wyróżniony jako dobra praktyka POKL i umieszczony w Biuletynie podsumowującym projekt systemowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie w 2015r. proszone są o zgłoszenie się osobiście do siedziby  Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie ul. 11 Listopada 113b lub kontakt telefoniczny pod numerem  41 386 18 28.

 

Artykuł współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

„  PRZYSZEDŁ CZAS NA PRAKTYKĘ ”

Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie kontynuuje realizację projektu systemowego „ Większe umiejętności, lepsze jutro” współfinansowanego                  ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Projekt „ Większe umiejętności, lepsze jutro” zakłada indywidualne podejście                         do każdego z beneficjentów.  Dzięki temu w trakcie konsultacji oraz warsztatów z doradcą zawodowym każdy z uczestników zaplanował własną ścieżkę rozwoju zawodowego zgodnie ze swoimi predyspozycjami i zainteresowaniami. Następnie uczestnicy dokonali wyboru odpowiedniego dla siebie kursu, szkolenia lub szkoły. Największą popularnością cieszyły się kursy: sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, opiekun osób starszych, kelner, kucharz, fryzjer oraz kurs kosmetyczny. Kolejnym ważnym krokiem dla części uczestników było skonfrontowanie zdobytej wiedzy teoretycznej z praktyką. Po raz drugi w projekcie założono możliwość odbycia przez uczestników staży zawodowych w wybranych przez siebie zawodach, adekwatnych do ukończonych kursów. Obecnie 22 osoby odbywają staże na stanowiskach m.in. florysta, księgowa, fizjoterapeuta, terapeuta zajęciowy, opiekun dzieci, operator koparko-ładowarki. Trzy osoby chcące podwyższyć swoje wykształcenie podjęły naukę w szkołach ponadgimnazjalnych. Ponadto w ostatnim czasie uczestnicy skorzystali z następujących form wsparcia: psychoedukacji, psychoterapii a także indywidualnych konsultacji z prawnikiem.  
W miesiącu grudniu  br. dla uczestników projektu oraz ich rodzin zaplanowano warsztaty integracyjne w terenie „ Idzie zima ” mające na celu pogłębianie relacji wewnątrzrodzinnych, pobudzanie do zmiany a także dobrą zabawę w przyjaznej atmosferze. W tym samym miesiącu odbędzie się również spotkanie podsumowujące tegoroczny projekt.

 

 


 W miesiącu kwietniu br. Ośrodek Pomocy Społecznej w Jędrzejowie rozpoczął działania

w ramach projektu systemowego „Większe umiejętności, lepsze jutro” - Poddziałanie 7.1.1.

Do projektu przystąpiło 36 kobiet i mężczyzn w wieku aktywności zawodowej,.

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Cykl działań obejmuje spotkania grupowe i indywidualne, które mają wzbogacić kompetencje życiowe i zawodowe.

Na wstępie beneficjenci wzięli udział w tygodniowych, grupowych warsztatach z doradcą zawodowym i psychologiem.

Obecnie trwają indywidualne spotkania, służące podjęciu decyzji związanych z dokształcaniem na kursach lub w szkołach.

Jeszcze w maju rozpoczną się 15 godzinne zajęcia na temat spraw, które mogą wydarzać się

w rodzinach np.. konflikty, uzależnienia, przemoc itp., wzbogacone o poznanie praktycznych metod radzenia sobie z trudnymi doznaniami.

 

 

 

 „Miało go nie być a jest – kolejny projekt Ośrodka”

 

 Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie od marca 2014r. ponownie realizuje projekt systemowy „Większe umiejętności, lepsze jutro” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.          

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie i zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych
i biernych zawodowo.

 

Jak co roku udziałem w projekcie zainteresowana była duża grupa osób. Na spotkanie rekrutacyjno-informacyjne zgłosiło się wielu chętnych chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i społeczne.
W efekcie do projektu zostało zakwalifikowanych 36 osób bezrobotnych, w wieku aktywności zawodowej, nie posiadających kwalifikacji zawodowych, o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach, korzystających z pomocy społecznej. Pierwszym krokiem podjętym przez uczestników projektu było zaplanowanie przy wsparciu specjalistów indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego i osobistego. Następnie podczas warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego, umiejętności interpersonalnych i społecznych beneficjenci poznawali techniki poszukiwania pracy, pracowali nad autoprezentacją, uczyli się przezwyciężać swoje ograniczenia na drodze do aktywności zawodowej i społecznej. Ponadto uczestniczyli w warsztatach „ Jak to w rodzinie” oraz „Wyzwania rodzicielskie”. Zajęcia te poświęcone były życiu rodzinnemu, rodzicielstwu oraz trudnościom wychowawczym i szkolnym.

 

Jednym z warsztatów jaki odbył się w ostatnim czasie był warsztat wyjazdowy - „Wakacyjna przygoda”. Zajęcia prowadzone były na terenie Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni. Uczestniczyli w nich beneficjenci wraz ze swoimi rodzinami. Pomimo niesprzyjającej pogody wszyscy dobrze się bawili. Poprzez wspólne gry i zabawy rodziny miło spędziły czas, pogłębiły wzajemne relacje i bliżej się poznały.

 

W kolejnych etapach projektu uczestnicy będą mogli skorzystać z takich form dokształcania jak kursy zawodowe i staże. Wszystkie formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych w ramach projektu „Większe umiejętności, lepsze jutro” wybierane są przez uczestników samodzielnie. Dzięki takim rozwiązaniom Ośrodek Pomocy Społecznej stawia na podmiotowość
i indywidualizm beneficjentów projektu.

 

Artykuł współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ośrodek Pomocy Społecznej
Miasta i Gminy Jędrzejów
ul. 11 listopada 113b
28-300 Jędrzejów
NIP: 656-125-83-83

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów

 

Mapa